Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Az Alapítvány szervezete 

1./ A szabályzat kiterjed az Alapítvány: közhasznú, cél szerinti és a
vállalkozási tevékenységeire, valamint a  szervezetével kapcsolatos kérdésekre.

2./ Az Alapítvány megalapítása
Az Alapítványt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a továbbiakban MKE, Cím: 1827 Budapest, Budavári Palota F épület) mint alapító, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A §-a alapján - határozatlan időre alapította meg. Az alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2011. december 16-án jegyezte be és 2012. január 10-én emelkedett jogerőre.

Az Alapítvány neve: Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány (a rövidített neve INKA)
Az Alapítvány székhelye: 1195. Budapest Batthyány u. 12. 9. em. 28.
          Telephelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
          Postacíme: 1581. Budapest, Pf. 15

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében az 1997. évi. CLVI. törvény 26. §-a alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
port, ezen belül tömegsport tevékenység.

3./ Az Alapítvány vagyona Az alapítók által az Alapítvány céljára rendelt induló vagyon 200,-ezer Ft, azaz kétszázezer forint. Az Alapítvány az alapító kikötése szerint, közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytathat.
A vagyon gyarapítása történhet:
közhasznú, egyéb és vállalkozási tevékenységeinek bevételeiből, adományokból, valamint  befektetési tevékenységből.

A Kuratórium a vagyon felhasználásáról szabadon dönt, köteles azonban a meghatározott célok gazdaságos megvalósítását végrehajtani.
Az Alapítvány folyamatos működésének biztosításához 500,-ezer Ft pénztartalékot kell képezni. Az Alapítvány további működése során az Alapítványi vagyont 500,-ezer Ft alá csökkenteni csak rendkívüli esetben, a Kuratórium egyhangú döntésével lehet..

Az Alapítvány az alábbi bérleményekkel rendelkezik:
iroda,
időszakosan tantermek.

Az Alapítványhoz a későbbiek során csatlakozók adományait, befizetéseit a Kuratórium köteles az Alapítvány meglévő vagyonához csatolni.

Az Alapítvány céljára közvetlen fel nem használható, nem pénzbeli adományokat értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyt összeget az Alapítvány vagyonaként kell kezelni.

Az Alapítvány közhasznú és az egyéb cél szerinti tevékenységéből származó vagyonát, valamint a vállalkozásból származó Alapítványi vagyont elkülönítetten kell nyilvántartani.

Ha az Alapítvány részére felajánlott támogatás nem készpénz, vagy az adományozó a támogatást valamely feltételhez köti, akkor a felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt, és erről az adományozót írásban értesíti.

Az Alapítvány átmenetileg szabad készpénz vagyonát - a vállalkozás céljára fordított vagyont kivéve - csak az állam által garantált értékpapírokba fektetheti be. A vásárolt értékpapírt a Kuratórium köteles őrizni.

Az Alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében a Kuratórium évente dönt az Alapítvány céljához rendelt feladatokra fordítható pénzeszközök mértékéről és felhasználásáról.

A Kuratórium a gazdálkodás során elért eredményt, - bármely tevékenységből is származik - nem oszthatja fel, azt csak az okiratban meghatározott tevékenységekre fordíthatja.

Az Alapítvány megszűnésekor meglévő további vagyont az MKE tulajdonába kell adni.

II. Az Alapítvány szervei, hatáskörük, jogaik és kötelezettségeik
Az Alapítvány legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium.

1./ A KuratóriumA Kuratórium az Alapítvány legfőbb szerve, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról. A legfőbb szerv egyben az Alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve.
A Kuratórium 5 tagból áll. A Kuratórium kijelölt tagjai: 1. Strasszer Mihályné elnök, az Alapítvány képviseletével és önálló utalványozással megbízott személy, 2. Molnár Jánosné titkár, az Alapítvány adminisztrációjával és a házi pénztár kezelésével megbízott személy, 3. Prof. Dr. Kovács László, 4. Siposné Prof. dr. Kecskeméthy Klára, 5. Horváth Tamás.
Az elnök akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogot Molnár Jánosné és Horváth Tamás együttesen gyakorolja. Változás esetén a változást a bírósághoz minden esetben be kell jelenteni.

2./ A Kuratórium hatásköre
A Kuratórium hatáskörébe tartozik:
Az Alapítvány szervezeti és működési rendjének megállapítása.
A Kuratórium ügyrendjének megállapítása.
Döntés minden olyan egyedi ügyletről és tárgyi eszköz beszerzésről, amelynek értéke meghaladja a 1.000.000-Ft-ot, azaz egymillió forintot.
A Kuratórium - ügyintéző szervként - ellátja az Alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, az ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.
Biztosítja a könyvvezetés vitelét.
A könyvvezetés, bizonyos adminisztrációs tevékenység, valamint vállalkozói tevékenység lebonyolításához megbízásokat adhat, munkáltatóként működhet.
Jogosult az Alapítvány működésével kapcsolatban minden tevékenységet hatáskörébe vonni.
Hatáskörébe tartozik továbbá: a nem készpénz adomány elfogadása, feltételhez kötött adományok feltételeinek elbírálása, elfogadása, adományok odaítélése, a cél szerinti tevékenység keretében a támogatások meghatározása, odaítélése, értékpapírok tárolása.
Szerződéseket köthet, mind a közhasznú, egyéb, valamint vállalkozói tevékenységeivel kapcsolatban.
Az Alapítvány éves beszámolóját, közhasznúsági beszámolóját jóváhagyja.
Ha az Alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot meghaladja, létre kell hozni az  Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szervet.

3./ TisztségviselőkElnök:
A Kuratórium elnöke az Alapítvány képviseletével megbízott személy, kizárólag jogosult az Alapítvány képviseletének ellátására, bíróság és más hatóságok előtt is. A Kuratórium által hozott határozatok alapján köteles minden ügyben eljárni. Az Alapítványban az elnök gyakorolja a munkáltatói és aláírási jogokat. Szerződéseket, megbízásokat aláír. Javaslatot tesz a támogatásokra. Ülések összehívását kezdeményezi. Tartós távollétében a jogait, vagy csak bizonyos jogokat ideiglenesen a titkárnak, vagy egy Kuratóriumi tagnak átadhatja. (Lajos, ez így nem jó, milyen jogokat adhat át? a pénzügyi, utalványozási jogkört is átadhatja az alapító okirat szerint, mi korlátozza?)

Titkár:
Az elnök utasításai alapján az Alapítvány operatív működését biztosítja. Az Alapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációkat ellátja, az Alapítvány nyilvántartásait vezeti. Az Alapítvány házipénztárát kezeli, mely tevékenységében szorosan együttműködik a megbízott könyvelővel. A Kuratóriumi üléseket, szerződéseket előkészíti. A munkakörével kapcsolatos nagyobb munkák elvégzésére az elnök hozzájárulásával megbízásokat kezdeményezhet. Az elnök távollétében, megbízás alapján az elnöki funkciót ellátja.

A Kuratórium tagjai:
Az Alapítvány képviselői, közreműködnek az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításában. A célkitűzések megvalósításáért egyetemlegesen felelősek. Javaslatot tesznek a közhasznú, cél szerinti, egyéb és vállalkozási tevékenységek ellátásának elősegítésére. Az Alapítvány valamennyi tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérik, közreműködnek és döntéseket hoznak a célok elérése érdekében.
A Kuratórium ülésein aktívan részt vesznek. Döntenek az adományok elfogadásában és odaítélésében. Részt vesznek a vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatalában. Az ülések összehívását bármelyik tag kezdeményezheti, a szabályok betartásával, ha ezt kellőképpen megindokolja.

A Kuratórium működésének szabályai
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magán-, illetve jogi személy csatlakozhat. A csatlakozással kapcsolatos feltételekről (erkölcsi, anyagi juttatás, stb.) a Kuratórium 2/3-os szavazattal dönt. A döntésnél az 2011. évi CLXXV. törvény és módosításai idevonatkozó rendelkezéseit kell alapul venni.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
A Kuratórium üléseinek összehívásáról az elnök dönt, de azt bármely két Kuratóriumi
 tag is kezdeményezheti. Az ülések összehívásáról a titkár, a leve zetéséről az elnök gondoskodik.
A Kuratórium üléseinek összehívása 10 nappal az ülés előtt írásban történik, amelyben a tervezett napirendek is szerepelnek. Az ülések nyilvánosak, azon az adományozók és támogatottak egyaránt részt vehetnek, illetőleg előzetes bejelentéssel, meghívással az adott téma megvitatásában érintettek. A meghívó egy példánya az Alapítvány hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül. Akadályoztatásuk esetén, a Kuratórium tagjai kötelesek azt, legkésőbb a kitűzött ülés előtti napig jelezni.

Az ülést az elnök nyitja meg, és vezeti le. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülés levezető elnöki funkciója a tagok bármelyikére átruházható.

A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 30 napon belül ismét össze kell hívni.

A Kuratórium határozatait nyílt szavazással általában szótöbbséggel hozza. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök dönt. A jelenlévők 2/3-ának szavazata szükséges az Alapítvány  szervezeti és működési szabályzatának és a Kuratórium ügyrendjének elfogadásához.

Az Alapítvány határozathozatalában nem vehet részt olyan határozathozó, akinek közeli hozzátartozója, a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe az 1.000.000, Ft. feletti ügyletek tartoznak.
Az 1.000.000 Ft. értek alatti ügyekről az elnök dönt, és akövetkező ülésén tájékoztatja a Kuratóriumot.

Az éves beszámolót a Kuratórium erre a célra létrehozott közgyűlésen, nyílt szavazással, szótöbbséggel hagyja jóvá. Ezzel egy időben az 2011. évi CLXXV. tv. előírásainak megfelelő „közhasznúsági jelentés”-t készít. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az éves, beszámoló közgyűlést a tárgyévet  követő május 20-ig le kell folytatni.
Az Alapítvány éves beszámolóját, a megtekintés módját, az INKA portálján teszi közzé.
A Kuratórium az üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amelyekben kiemeli a döntéseket. Feltünteti azok tartalmát, időpontját, hatályát, a döntéshozó támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet iratgyűjtőben meg kell őrizni. A jegyzőkönyvből a Kuratórium titkára a határozatokat a „Határozatok tára ” című nyilvántartásba naprakészen kigyűjti. A nyilvántartásból ki kell tűnnie a szavazati arányoknak. A határozatokról az érintetteket 15 napon belül értesíti.
A Kuratórium az Alapítványt saját nevük alatt támogatókról nyilvántartást köteles vezetni. Ez a nyilvántartás az alapítók és az Alapítványt támogatók számára nyilvános.
A határozatok tárát az érintettek megtekinthetik az Alapítvány székhelyén. A határozatokat az érintettek igény szerint írásban is megkaphatják.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos irataiba az Alapítvány támogatói, kedvezményezettjei, a kedvezményezett szervezet vezetői betekinthetnek az Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány működésének jelentősebb mozzanatait az Alapítvány portálján jelenteti meg.
Az Alapítvány cél szerinti juttatásait pályázat útján is alkalmazhatja. A pályázati feltételeket az Alapítvány honlapján jeleníti meg, melyről az MKE számítógép hálózatán is tájékoztatást ad. A pályázati kiírásnak tartalmazni kell a pályázati célt, a pályázattal elnyerhető Alapítványi juttatást. Meg kell határozni továbbá a pályázók körét, s mindazokat a feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az értékelhető pályázathoz. Ki kell tűzni a pályázat benyújtásának határidejét, s valamennyi pályázót írásban értesíteni kell az eredményről. Az elutasításokat rövid indoklással kell alátámasztani. Az Alapítvány köteles a pályázati úton történt juttatásokról célok szerinti részletezésű, a pályázók nevét, egyéb azonosító adatait is tartalmazó nyilvántartást vezetni.

III. Oktatással kapcsolatos feladatok
Oktatással kapcsolatban a 2001. évi. CI. törvény a felnőttképzésről utasítása szerint kell eljárni.
Az Alapítvány a fenti törvény értelmében Éves képzési tervet köteles készíteni.
Az Alapítvány, mint felnőttképzési intézmény nyilvántartási számát a képzési dokumentációban, az írott tájékoztatóban, közzéteszi, valamint az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszti.
Az oktatások szervezését, lebonyolítását, ellenőrzését a Kuratórium szerződés alapján, az oktatás szervezésében járatos vállalkozásba kiadhatja.
Törekedni kell akkreditált programok alkalmazására.

Az oktatással kapcsolatban az alábbi dokumentumokat kell vezetni:
Jelentkezési lap, a hallgató adataival, iskolai végzettségével és a tanfolyam megjelölésével.
A felvett hallgatókkal felnőttképzési szerződést kell kötni.
Hallgatók befizetéseinek nyilvántartása.
Tanfolyamokon naponta jelenléti ív vezetése.
Haladási napló vezetése.
Tanfolyamonként a követelmények szerinti vizsgakérdések összeállítása.
Vizsgaeredmények nyilvántartása.
Elégedettségi kérdőívek összeállítása, értékelése és összegzése.
A hallgatókról törzskönyv vezetése a program akkreditációban előírt adatokkal.
A sikeres hallgatóknak a program akkreditációban előírt tanúsítvány kiállítása.
A dokumentumokat az Alapítvány öt évig köteles tárolni és szükség esetén hozzáférhetővé tenni.
Az Alapítvány az oktatással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit a 2001. évi. CI. törvény, az 1993. évi LXXVI. törvény, valamint 227/2002 (XI.7.) kormányrendeletekben előírtak szerint kell teljesíteni.

A vállalkozás évente két alkalommal köteles írásban beszámolni a képzés eredményességéről. Beszámolóban kitér az indított tanfolyamokról, a tanfolyamokon résztvevők számáról, az egyes tanfolyamok szakmai eredményességéről, a tanfolyamok bevételeiről és költségeiről. Javaslatot tesz a következő időszak fejlesztéseiről. A javaslatokat a Kuratórium megvitatja és határozatait a vállalkozás végrehajtja. A képzésért felelős a Kuratórium elnöke.
Az Alapítvány,mint felnőttképzési intézmény éves képzési tervel kell rendelkezzen.
Alapítványnak a felnőttképzési tevékenységéhez, kapcsolódó szolgáltatásokat kell végezni, melyek az alábbiak:
Képzési szükségletek felmérése.
Képzési tanácsadás.
Végzett hallgatóknak, a tanfolyam anyagával kapcsolatos munkájuk során felvetődött kérdéseikre ingyenes tanácsadást szolgáltatnak.
Egyes tanfolyamokhoz igény szerint a tanfolyam hallgatóinak jegyzetet biztosítunk.
Egyes tanfolyamokhoz, a hallgatónk részére, a munkahelyi gyakorlati munkájukhoz, az Internetről letölthető, a tanárok által összeállított gyakorlati mintaanyagok címlistáját szolgáltatjuk.
Az operációs rendszerekkel kapcsolatos tanfolyamokhoz óravázlatot adunk, amelybe a hallgatók jegyzetelhetnek, így olyan anyag kerül birtokukba, melyet munkájuk során felhasználhatnak.
A tanfolyamok szüneteiben üdítőt, kávét, egész napos tanfolyamok esetében ebédet biztosítunk a hallgatóknak.
A tanfolyamok időtartamára a hallgatóknak igény szerint térítés ellenében szállást biztosítunk.

Az Alapítvány működését érintő panaszokat, vagy egyes személyeket érintő panaszokat, az Alapítvány irodájában, szóban, vagy írásban lehet leadni. A szóban adott panaszokról feljegyzést kell készíteni. A panaszokat a Kuratórium elé kell terjeszteni, ahol döntenek a panaszok kivizsgálásáról és a jogos panaszok orvoslásáról
Az Alapítvány a könyvtár-informatika témában, a felmerült igényeknek megfelelően saját fejlesztési programokkal indítja tanfolyamait. A programok kidolgozásához azokat a szakembereket veszi igénybe, akik a témában járatosak, a könyvtár-informatikai szakterületén elismertek.
Az Alapítvány Kuratóriuma évente két alkalommal meghallgatja az oktatás szervezésével és lebonyolításával megbízottak beszámolóját, az oktatás eredményességéről, az oktatás gazdasági eredményéről, valamint az oktatáshoz szükséges eszközök és tárgyi feltételek meglétéről. A beszámoló ismeretében, javaslatok mérlegelését követően döntenek a következő időszak oktatási tevékenységéről és a távlati lehetőségekről, ezek anyagi és pénzügyi hátteréről.
Az Alapítvány az oktatás során eredményességi mérést végez Az eredményesség mérésének egyik formája a vizsgák eredményeinek értékelése. Az értékelés másik módja a hallgatók véleményének kikérése.
Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány szervezete nem rendelkezik állandó oktatói állománnyal. Az oktatást, vállalkozói megbízás keretében, a Kuratórium pedagógiai képesítéssel rendelkező tagjainak felügyelete mellett végzi. Az oktatók kivétel nélkül megbízási szerződés alapján foglalkoztatott külső óraadó tanárok.

IV. Egyebek
Az Alapítvány befektetési tevékenységet folytathat, ehhez Befektetési Szabályzatot kell készítenie, melyet a Kuratórium fogad el. A Befektetési Szabályzat a számviteli politika része, azt az alapító okirathoz csatolni nem kell.
Jelen SzMSz-ben nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okiratot, a Polgári Törvénykönyv szerinti, illetve a mindenkori hatályos egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Jelen szabályzatmódosítás 2012. szeptember 3-án lép hatályba.

A szabályzatban foglaltakat az Alapítványhoz tartozó személyek tevékenységeik során kötelesek betartani. A szabályzat alkalmazásba vételét a fenti dátummal elrendelem.

 

 

                                                            Strasszer Mihályné
                                                            kuratórium elnöke

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates