INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN
ALAPÍTVÁNY
1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.
Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.
Felnőttképzést folytató intézmény.
FMK nytsz.: 00241-2012


J e g y z ő k ö n y v

2015. 05.05-én az INKA kuratóriumának üléséről.

 

Jelen vannak: Strasszer Mihályné kuratórium elnöke
   Molnár Jánosné kuratórium titkára
   Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára kuratórium tagja
    
Meghívottként 
  Bakos Klára az alapító képviselője
  Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott
  Lantos Attiláné pénztári feladatokkal megbízott
  dr. Varga Mariann Felügyelő bizottság elnöke
  Borbély Krisztina könyvelő képviselője
 Bakos Klára, mint az alapító képviselője elköszön az kuratórium tagjaitól, mivel 2015. 05. 06-án lemond az MKE elnöki funkciójáról.

1. Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.
Az üdvözlő szavak után Strasszer Mihályné elnök megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes
Strasszer Mihályné javaslatot tett a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőjére 
Határozati javaslat:
Javasoljuk elfogadni
A közgyűlés levezetője: Strasszer Mihályné 
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné
A jegyzőkönyvet ellen jegyzi: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára
Ülés a javaslatot egyhangúan elfogadta.

2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása
Strasszer Mihályné felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?
Módosító javaslat nem volt
Határozati javaslat:
Ülés fogadja el a tervezett napirendet
Ülés a javaslatot egyhangúan elfogadta

3. Beszámoló az Alapítvány 2014 évi munkájáról..
A beszámolót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.
Tamáska Lajos a beszámolóhoz az alábbi kiegészítéseket tette: A 2015 évi tervjavaslat első két pontja teljesült. Digitális írástudástól, az információ műveltségig, című tanfolyamot dolgoztuk ki és akkreditáltattuk.
 
Hozzászólások: hozzászólás nem volt.

Határozati javaslat:
Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel
Ülés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

4. Beszámoló az Alapítvány gazdálkodásáról.
Borbély Krisztina az alapítvány könyvelője előadta az alapítvány pénzforgalmának fő adatait:
 A mérleg fő összege 10.354,-eFt, a tárgyévi eredmény 3.639,-eFt.
Hozzászólások:
Határozati javaslat:
Ülés fogadja el az Alapítvány 2014 évi gazdálkodási adatait, valamint a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredmény adatait.
Ülés az Alapítvány 2014 évi gazdálkodási adatait egyhangúan elfogadta.

5. 2014. évi önértékelés ismertetése és elfogadása
Strasszer Mihályné ismertette a 2014 év önértékelését.
Hozzászólás: Dr. Varga Mariann ellentmondást talált a humánerőforrás rendelkezésre állásában.
Tamáska Lajos válasza: A jelenlegi képzésben elegendő a humán erőforrás, de a tanfolyamok bővítéséhez bővíteni kell az erőforrásokat.  .
Bakos Klára kiegészítése, hogy a KÖFOP pályázat keretében lehetőség nyílik az alapítvány részére is oktatás beindítására.
Határozati javaslat:
Ülés fogadja el a 2014 évi önértékelést, a kiegészítésekkel.
Ülés egyhangúan elfogadta a javaslatot
 
6. 2015. évi költségvetés megvitatása és elfogadása.
A költségvetés a kiadott beszámoló részeként előre ismert volt.
Tamáska Lajos az alábbi kiegészítést tette:
22 db tanteremben lévő számítógép cseréje időközben megtörtént. (2.715.768,-Ft)
21 gép a tanterembe került, egyet adminisztratív munkára használunk.
2 db. számítógép vásárlása egyenlőre szünetel. (350.000,-eFt)
Portálunk átdolgozása (300,-eFt) alapvetően megtörtént, finomítása folyamatban, de ez már költséget nem visel.
Megoldódott a NIIF felhő szolgáltatására az átköltözés.
Hozzászólások:
Határozati javaslat:
Ülés fogadja el a 2015 évi költségvetést a hozzászólás kiegészítésével.
Ülés egyhangúan elfogadta a javaslatot és azt, hogy Tamáska Lajos legjobb kondíciókkal intézze a gépek cseréjét.

7. A Felügyelő bizottság beszámolója.
Dr. Varga Mariann beszámolt a 2015. 04. 28-án megtartott ellenőrzésről, melyben az ellenőrzött területeket rendben találta. Ellenőrző bizottság közreműködött az Alapító okirat módosításában.

8. Egyéb kérdésekben határozat nem hozható.
Tamáska Lajos tájékoztatatja a közgyűlést az alapítvány 2015 eddigi tevékenységről: Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Önkénteseket foglalkoztatunk adminisztrációra, takarításra, tanterem felügyeletre.
Alapító okirat módosításához, igazítani kell az egyéb szabályzatokat.
Tavaszi időszakban nincs jelentkező a meghirdetett tanfolyaminkra és ha a könyvtárak nem kapnak valamilyen anyagi támogatást ez évre nagyon kevés tanfolyamunk lesz és minimális létszámmal, tehát a tartalékokat a túlélésre kell fordítani.


Budapest, 2015. május 5.


…………………….………………………………………………….
Prof. Dr. Kecskemethy Klára                       Molnár Jánosné
  jegyzőkönyv hitelesítő               jknyv vezető

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates