INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN
ALAPÍTVÁNY
1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.
Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.
Felnőttképzést folytató intézmény.
FMK nytsz.: 00241-2012


Beszámoló az alapítvány 2014. évi
oktatási tevékenységeiről

Személyi kérdések
 Az Alapítvány két fő önkéntes munkást - 2014. 01. 01-2014.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, 2014 júliusától határozott időre - december 31-ig - 5 főt, karbantartásra, adminisztratív munkára, takarításra szerződtetett.

Az Alapítvány szervezeti és működési rendje
Az Alapítvány szervezeti rendjét, az alapít okiratban rögzítettek határozzák meg. A korábbiaknak megfelelően rendelkezünk minden, a törvényben előírt dokumentummal.
 A kuratórium munkáját folyamatosan ellátja, az alapító okiratban előírt üléseit megtartja.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei.
 Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében az 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően az Alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatta.
 Az Alapítvány az alapító okiratában megfogalmazottak szerint, 2014. évben is tovább folytatta a felsőoktatás, tudományos kutatás és közgyűjteményekben dolgozók továbbképzését.
Az Alapítvány 2014. évben, mint akkreditált felnőttképzési intézmény az oktatás minőségbiztosítása területén, az akkreditált intézmények felé támasztott követelményeknek maximálisan eleget tett.
 A minőségbiztosítás kiterjed az intézmény képzési tevékenységére, szolgáltatásaira, irányítási, döntési folyamatainak szabályozottságára. Az intézményi akkreditáció hozzá segíti az Alapítványt, hogy a felnőttképzés résztvevői és finanszírozói, illetve támogatói, megalapozottan választhassák ki, illetve támogathassák intézményünket.
  Az Alapítvány 12 akkreditál képzési programmal rendelkezik.
 2014-ben az alább felsorolt tanfolyamokat tartottuk:
Vezető-Szerep-Játék, (avagy tanuljuk meg a vezetői szerepeket jól játszani) két alkalommal, 12 fővel
Ügyfélszolgálati tréning a könyvtári minőségfejlesztésért két alkalommal, 15 fővel
Egyéni információmenedzsment 17 fővel
Ügyfélszolgálati tréning II. (gyakorlat) két alkalommal, 14 fővel
Digitális könyvtárak létrehozása két alkalommal, 33 fővel
Az elektronikus könyv (Az e-book a digitális kultúrában és a könyvtári világban.) 31 fővel
Linux operációs rendszer 8 fővel
Iránytű a kézbe – stratégia és tervezés (tréning könyvtári vezetőknek és munkatársaknak) két alkalommal, 26 fővel
Az elektronikus könyv (Az e-book a digitális kultúrában és a könyvtári világban.) két alkalommal 10 fővel.
Digitális és virtuális könyvtárak a tájékoztató munka szolgáltában 9 fővel
Digitális írástudástól az információ műveltségig 8 fővel
Minőségbiztosítás, önértékelés 13 fővel
Összesen 180 fő vett részt a tanfolyamainkon.
 A tanfolyamok pontos elszámolását a mellékelt tavaszi és őszi tanfolyamok elszámolása tartalmazza.

 Az Alapítvány szolgáltatásai
Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány az alapító okiratában vállalt céljainak megvalósítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek és a Könyvtáraknak a következő támogatásokat nyújtotta.
- Az Egyetem tanári állományából 14 fő vett részt az Egyéni információ menedzsment című tanfolyamunkon, a nyújtott támogatása 1.120.000,-Ft értékü.
- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében, a határon túli magyar könyvtárosok részére tartott, Digitális könyvtárak létrehozása című tanfolyam támogatása 800.000,-Ft értékben.
- Az Egyetem hallgatói részére a nyílt számítógépes tanterem műszaki üzemeltetése (műszaki ügyelet, karbantartás, javítás, takarítás) 217.000,-Ft értékben.

 Kapott támogatások
 Az alapítvány és a HUNGARNET  egyesület között megkötött szerződés értelmében a HUNGARNET egyesület 2,-mFt-ot biztosít a HUNGARNET tagintézményekben dolgozók képzésének támogatására. A támogatást az alapítványon keresztül biztosítja az intézményeknek, 2014-évben 1.610.000,-Ft támogatást tudtunk elszámolni. A tanfolyamokon résztvevők nagy része TÁMOP támogatásból vett részt a tanfolyamokon, részükre a HUNGARNET támogatás nem számolható el.
 Az alapítvány 1% igénybevételére a törvény szerint, 2015-ben már jogosult, azonban a fővárosi Törvényszék még nem igazolta vissza a közhasznúsági kérelmünket.

 Az Alapítvány egyéb tevékenységei
 Oktatással kapcsolatos egyéb tevékenységek:
A tanfolyamokon a TÁMOP pályázat keretében résztvevők intézményeinek az elszámolásuk érdekében hét féle dokumentumot kell biztosítanunk.
A könyvtárakkal a folyamatos kapcsolattartás a tanfolyamokon való részvétel biztosítása érdekében.
Portál folyamatos karbantartása
Új tanfolyamok témájának kidolgozása, akkreditációjának előkészítése, benyújtása akkreditációra. 2014-ben három tanfolyam akkreditációja lejárt, a tanfolyam anyagát átdolgoztuk és ismét akkreditáltattuk, ezen felül további négy új tanfolyamot akkreditáltattunk. A tanfolyamok átdolgozásának, illetve kidolgozásának költsége 900.000, míg az akkreditációk költsége 721.000,-Ft volt,
Az új felnőttképzési törvény követelményeihez való alkalmazkodás.
  
  Stratégiai célkitűzéseink értékelése   
A tanfolyamok visszajelzései alapján az Alapítvány oktatási tevékenységéről pozitív kép alakult ki.
Képzési programok előadói magas szakmai tudással rendelkeznek és tudásuk átadását is a hallgató kiválóra, jóra értékelték-
 Munkaerő piaci igényeknek megfeleltünk az igények kielégítésére négy új tanfolyamot akkreditáltattunk nem kevés anyagi ráfordítással. Mindössze egy olyan igény jelentkezett, amit nem tudtunk/akartunk kielégíteni egyedisége miatt.
 Három meglévő tananyagot aktualizáltunk és ismét akkreditáltattuk.
Képzési kínálat bővítése a partnerek és munkaerői piac igényei szerint.
 Összesen hét korszerű új képzési anyagot dolgoztunk ki.
Humánerőforrást biztosítottunk az új oktatások lebonyolításához
 Tárgyi feltételeket folyamatos biztosítottuk
Sajnos nem minden tananyagunk érhető el portálunkon, ennek több oka van, a portálunk csak körülményesen alkalmas a szolgáltatásra, néhány program közreadása rontaná üzleti érdekeinket.
Marketing tevékenységünk fejlesztése
 Meglévő partnerekkel a kapcsolatot megfelelőre értékeljük.
Új piaci szegmenset találtunk a tisztviselő képzés területén, azonban a folyamatos együttműködés nem alakult ki, humánerőforrás hiánya miatt.
Marketing tevékenység tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében elértük, hogy az NIIF által üzemeltetett felhő rendszerre felköltözhetünk és portálunkat korszerűsíthetjük. A megoldás folyamatban van.
Olyan tárgyi környezet és oktatást támogató eszközök, folyamatok fejlesztése, amelyek biztosítják, hogy az Alapítvány ne szoruljon ki az oktató intézmények piacáról.
 Géppark jelenlegi színvonalának emelésére megteremtettük az anyagi fedezetet. A kivitelezést kell megvalósítani.
 Szolgáltató gép és szoftver eszközeink a felhőn fognak üzemelni.

 Minőségbiztosítási rendszer
 A minőségbiztosítási rendszert folyamatosan üzemeltettük. Vezettük az előírt dokumentumokat. A minőségbiztosítási rendszer keretében.
 Előzetes tudásfelmérést végeztünk, ennek keretében minden hallgatótól bekértük a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát, amivel igazoljuk, hogy a meghirdetett tanfolyamunk elvégzésére előképzettsége szerint alkalmas. Amennyiben a hallgató kéri, hogy az adott témában vizsgáztassuk le a megfelelhetőség érdekében, akkor ezt megtesszük, de ilyen kérés nem volt.
 Képzési tanácsadást végeztünk. A hallgatók, vagy intézményük vezetője kérésére tájékoztatást adtunk a tanfolyamainkról. Közöltük a várható nyereséget az egyes tanfolyam elvégzését követően. Minderről nyilvántartást vezettünk.

 Önértékelés tervezet.
Erősségeink:
A vezetés rendelkezik az intézményre vonatkozó szabályozókkal, rendelkezik a vezetési folyamatok leírásával, elkötelezett a minőségbiztosítási rendszer üzemeltetésére, fejlesztésére, az önértékelési rendszer üzemeltetésére. Rendszeresen nyomon követi a partneri igényeket és az alapítvány egyéb működési területeit.
Az Alapítvány rendelkezik megfelelő emberi erőforrásokkal az oktatás és egyéb feladatok végrehajtására.
Oktatás területén az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával, a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal,
képzési tervel.
Az Alapítvány rendelkezik az oktatáshoz szükséges egyéb erőforrásokkal:
 a tanfolyamok indításához szükséges anyagi eszközökkel,
 megfelelő mennyiségű mindig üzemképes számítógéppel
 gyors Internet eléréssel
 szolgáltató számítógéppel,
 a marketing támogatásához szükséges szoftver eszközökkel.
Rendelkezik, a partneri igények méréséhez szükséges folyamatleírással és a célközönség eléréséhez szükséges adatokkal.
Az Alapítvány a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások közül rendszeresen vevőszolgálatot üzemeltet,
 képzési tanácsadással segíti a jelentkezők képzési igényeinek kiválasztását, mid ezeket dokumentált formában.

Gyengeségeink:
Oktatási programjaink nem fedik le a résztvevői teljes igényt.
 Szerver gépünk régi (2002), váratóak a meghibásodások.
 Tantermünkben a számítógépek 10 évesek, bár működőképesek, de már csak XP futtatható rajtuk.
 Marketing tevékenységeinkhez szükséges szoftverek, már nem elégítik ki teljes mértékben igényeinket.
   .

Stratégiai célkitűzések:
Pozitív intézményi kép fenntartása az Alapítvány oktatási tevékenységéről
 Képzési programokhoz kapcsolódó ismeretek magas szintű átadása,
 Munkaerő piaci igényeknek megfelelő képzés
 Meglévő tananyagok szükségszerű aktualizálása
Képzési kínálat bővítése a partnerek és munkaerői piac igényei szerint.
 Korszerű új képzési anyagok kidolgozása
Humánerőforrás biztosítása az új oktatások lebonyolításához
 Tárgyi feltételek folyamatos biztosítása
Elérni, hogy a tananyagaink a portálunkon megtalálhatóak legyenek.
Marketing tevékenységünk fejlesztése
 Meglévő partnerekkel a kapcsolat szorosabbá fűzése
Új piaci szegmensek keresése
Marketing tevékenység tárgyi feltételeinek biztosítása
Olyan tárgyi környezet és oktatást támogató eszközök, folyamatok fejlesztése, amelyek biztosítják, hogy az Alapítvány ne szoruljon ki az oktató intézmények piacáról.
 Géppark jelenlegi színvonalának emelése.
 Szolgáltató gép és szoftver eszközeinek fejlesztése.

 2015 évi terv javaslat
 Beruházás
Egy lejárt akkreditációjú tanfolyam tananyagának átdolgozása (120,-eFt.)
Egy lejárt akkreditációjú tanfolyam akkreditációjának megújítása (110,-eFt)
Egy-két új tananyag kidolgozása (300,-eFt)
Egy-két új tananyag akkreditációja. (220,-eFt.)
21 db tanteremben lévő számítógép cseréje új korszerű gépekre. (2.500.000,-eFt)
3 db. számítógép vásárlás adminisztratív munkára (350.000,-eFt)
Portálunk átdolgozása (300,-eFt)
Tartalék képzése a tanfolyamok beindításához (2.000,-eFt)
 Oktatás
A reális felhasználói igények kielégítésére új tanfolyamok kidolgozása
Ezekhez a tanfolyamokhoz a humánerőforrás biztosítása
 Marketing tevékenység
Személyes kapcsolatok kialakítása a nagy könyvtárakkal (egyetemi, közművelődési, szakkönyvtári)
Portál hírlevél lehetőségeinek kialakítása után, rendszeres kapcsolattarás hírlevélen keresztül a megyei, városi könyvtárakkal, művelődési házakkal.
Tisztviselő képzés beindítása.

Budapest, 2015. 05. 05.

  Tamáska Lajos
programmenedzser.

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates